การได้มาซึ่ง บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (DTC)

บอกเล่าเก้าสิบเรื่อง การทำบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (DTC) ของกรมสรรพากร ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่กำลังเปิดใช้ในตอนนี้ (เริ่มเปิดใช้ 6 ตค.64)

ว่าด้วยเรื่องบัตรภาษี

เริ่มแรก ผู้ออกบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (DTC) นั้นแน่นอนว่ายังคงเป็น กรมสรรพากร ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะใช้บัตรภาษีนี้จะต้องเดินทางไปยื่นเอกสารขอทำบัตรภาษี ไม่ใช่ใครคิดอยากจะทำก็ทำได้นะ แต่บัตรนี้สงวนเอาไว้เฉพาะผู้ประกอบการที่ต้องจ่ายภาษีเท่านั้น

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. มีการเปิดงานสัมมนาชื่อว่า โครงการพัฒนาระบบชำระค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation : DTC) ก็เพื่อให้ผู้ประกอบการ เข้าใจการชำระเงินค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้เข้าร่วมสัมมนามากมายผ่านระบบ VDO Conference กันไปแล้วเพราะโดยปกติแล้ว ช่องทางการชำระภาษีจะกระทำด้วยวิธีการตัดบัญชีธนาคาร และการชำระเงินผ่านธนาคาร หรือตัวแทน Bill Payment ส่วนบัตรภาษีนี้เป็นทางเลือกใหม่เพื่อให้การชำระเงินภาษี ที่ต้องลดการเดินทาง ลดการสัมผัส ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด–19 สามารถทำได้สะดวกยิ่งขึ้น

บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (DTC) คืออะไร

บัตรภาษี คือบัตรที่ได้ถูกจัดทำขึ้นในรูปแบบของบัตรที่มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดข้อมูลของผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากร เลขที่บัตร จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ จำนวนเงินที่ไปชำระภาษี จำนวนเงินคงเหลือ กระทั่งวันที่ออกบัตรและวันหมดอายุ

พูดง่ายๆ คือบัตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับจ่ายภาษีนั่นแหละ ออกมาเพื่อมาตรการชดเชยค่าภาษีอากร ซึ่งเป็นการลดภาระภาษีทางอ้อมที่มีอยู่ในต้นทุนการผลิตให้แก่ผู้ส่งออก เพื่อสนับสนุนให้มีการส่งสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศให้มากขึ้น และเพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันในตลาดโลก โดยบัตรภาษีสามารถนำไปชำระแทนเงินสดได้ที่กรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต

บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (DTC)

บัตรภาษีมี 2 ชนิด คือ ชนิดบอกราคา จะระบุจำนวนเงินไว้ในบัตรได้แก่ ราคา 100,000 บาท (สีฟ้า) ราคา 10,000 บาท (สีม่วง) ราคา 1,000 บาท (สีส้ม) และชนิดไม่กำหนดราคา ซึ่งระบุจำนวนเงินที่ต่ำกว่า 1,000 บาท (สีชมพู) เอาไว้

บัตรภาษี มีอายุกี่ปี สามารถใช้ได้ที่ไหนบ้าง

กรมศุลกากรเป็นผู้ออกบัตร จะจ่ายเงินชดเชยค่าภาษีอากรให้แก่ผู้ส่งออกในรูปของบัตรภาษี ซึ่งถือเสมือนเป็นเงินสดสามารถนำไปจ่ายเป็นค่าภาษีได้ทุกประเภทภาษี ใน 3 หน่วยงาน คือ กรมศุลกากร กรมสรรพากร และ กรมสรรพสามิต บัตรภาษีมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกบัตร และสามารถต่ออายุได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละ 3 ปี ซึ่งจะต้องยื่นขอต่ออายุบัตรก่อนหมดอายุ แต่ถ้าคิดว่าไม่สะดวกในการนำบัตรภาษีไปใช้ ก็สามารถโอนบัตรภาษีให้แก่บุคคลอื่นได้ โดยต้องยื่นคำขอโอนสิทธิก่อนการออกบัตรภาษี

ก็เข้าใจว่าลดการชำระด้วยเงินสด ลดเอกสารการติดต่อ ลดขั้นตอนการดำเนินการ รูดปื๊ดๆ ก็เป็นอันเสร็จพิธีการ

บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (DTC)

น่าจะเข้าใจเรื่องบัตรภาษีกันมากขึ้นนะ เพราะบัตรภาษี ไม่ใช่ใครจะมีก็ได้ เค้าเอาไว้สำหรับผู้ส่งออกที่ต้องการจ่ายภาษี แต่ลดขั้นตอนเรื่องเอกสารและอื่นๆ ที่วุ่นวายลง คล้ายบัตรซื้อของกินในห้างนั่นแหละ แต่บัตรนี้เอาไว้จ่ายภาษีเฉยๆ แล้วใช้แทนกันไม่ได้นะ ของใครก็ของคนนั้น ถ้าจะใช้แทนกันต้องทำเรื่องโอนข้อมูลกันใหม่

ชอบก็แชร์กันหน่อยอุตส่าห์เขียนให้อ่านแล้ว หัดมีน้ำใจบ้าง อิอิ ล่อเล่ง เอาไว้เจอกันใหม่เรื่องหน้า